За извършване на тайнството кръщене на възрастни, е необходима предварителна подготовка – въведение в тайнствата и духовна подготовка, която е известна като катехизация. При кръщение на деца, каквато е масовата практика у нас, подготовката за изграждането на бъдещия християнин е задача на родителите и кръстника на детето.

Практическа подготовка за тайнството кръщение

За извършване на кръщение е необходимо да подготвите:

  • две кърпи,
  • сапун,
  • икона на светеца покровител,
  • кръст (на верижка),
  • кръщелни свидетелства на кръстникът или кръстниците;

Храмът извършва ритуалите по ценоразписа на Софийска света митрополия.

 

Огласителна беседа

Цел на Кръщението.

Целта на Кръщението e съединение с Бога и получаване на Неговата благодат. Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се предаде /Матей 6:33/. То е доброволно приобщаване към Църквата Христова, когато сме преосмислили вярата си в Бог. Човек, който няма вяра в Бог не може да бъде допуснат до това тайнство. Затова трябва първо да имаме вяра и след това да приемем Свето Кръщение. Който вярва и се кръсти, ще бъде спасен /Марк 16:16/.

Нужно е преди Кръщение да се изучат истините, записани в Свещеното Писание /Библия – Стар и Нов Завет/. Господ Иисус Христос заповядва на апостолите: Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа /Матей 28:19/. Правило 78 на Шестия Вселенски събор гласи: Готвещите се за Кръщение трябва да се обучават във вярата и в петия ден от седмицата да отговарят пред епископа или презвитерите.

За Бога

Бог винаги е съществувал, Той е начало и причина на всичко което съществува. Следователно е неподвластен на времето и пространството, защото минало, настояще и бъдеще са едно за Бога. И всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало /Йоан 1:1-3/.

Творението на невидимия свят

Светът разделяме на видим и невидим – духовен и материален. Невидимият свят Бог създава преди видимия. Духът няма тяло той е безплътен, духовната природа е устроена просто. Ангелите били създадени със свободна воля, част от тях не се подчинили на Бога и паднали в греха на гордостта. Те се наричат демони.

Творението на видимия свят и човека

Видимият свят са небето, земята, небесните тела/звезди и планети/ и т. н. Човекът е създаден от Бог последе като венец на творението. Видимата природа е устроена сложно. Човекът по природа трябвало да обедини видимия и невидим свят със свободна воля. При творението на човека Господ вдъхнал в него благодатта на Светия Дух да живее с Бога и в Бога във вечно блаженство. Първите хора Адам/земя, пръст/ и Ева/живот/ и целия видим свят били създадени нетленни и безсмъртни.

Падението на човека и лишаване на природата от нетленност

Бог дал заповед на човека да не вкусва от дървото на живота и неговите плодове на познанието/добро и зло/, но човекът отпаднал от Бог, като я нарушил. Вкусването на тези плодове ни лишили от Божията благодат. Наказанието за това било изгонване от Рая и предаване на тленност и смърт. Тази Божия благодат ние търсим чрез религията (обратно връщане, възсъединение /общение / с Бога).

Падението на човека променила не само неговата природа, но и природата на целия видим свят. Всичко станало тленно, всичко живо – смъртно. Природата и животните престанали да служат на човека и станали негови врагове, човекът изгубил своята власт над тях.

Възстановяване на човека и природата

Когато човек осъзнал своята грешка потърсил прошка от Бога. Тогава Господ обещал да изпрати Своя Син, Който да изкупи света от първородния грях, проклятието, смъртта и тлението. Бог се въплатил и станал човек, приел нашата природа с душа и тяло, но без греха и същевременно с това останал и Бог. Страдал на кръста и приел смърт, за да ни изкупи от първородния грях и Възкръснал. Така и на нас ни предстои възкресение по време на Второто Христово Пришевствие, когато ще се съединим отново с Бога.

Тайнството на Тялото и Кръвта Христови

Светата Евхаристия била установена по време на Тайната вечеря, вечерта преди да бъде заловен Господ Иисус Христос /Йоан 6:53-54/. Кръвта /Матей 26:27-28/ и тялото /26:26/ на Спасителя се предават във вид на вино и хляб, които по тайнствен за нас начин се пресътворяват във тяло и кръв Христови чрез благодатта на Светия Дух.

Свето Кръщение

Тайнството Кръщение е първото тайнство, което се извършва върху човек. Това е тайнството, което ни въвежда в Църквата и ни се дава дара на Светия Дух чрез тайнството на Светото Миропомазание, за да ни напомня за Божията милост. Кръщението като тайнство се извършва еднократно и никога не се повтаря. Повторно кръщение се приема за хула против Светия Дух. Купелът на Кръщението измива всичките ни грехове, а благодатта на Светия Дух възражда човека за нов духовен живот. Тази духовна чистота може да бъде изгубена чрез греха след кръщението и да бъде придобита отново след тайнството на Покаянието. Покайте се защото се приближи царството Небесно /Матей 4:17/.Това царство Небесно започва с купела на Кръщението, продължава през целия ни земен живот и се уповаваме на Бог, че ще продължи и във вечността.

Свържете се със свещеника, за да уговорите кръщене в храм „Свети великомъченик Пантелеймон“.