Разпространение на ранното християнство

         жълто- Разпространение на християнството към 325 г. 

оранжево – Разпространение на християнството към 600 г.

 

За начало на Христовата църква приемаме денят Петдесетница. Първите Христови ученици били юдеи по произход, самото учение за идването на Месията е  само и единствено юдейско учение. Между юдаизма и ранното християнство постепенно се появила пропаст, която с течение на времето се разраства, основно по доктринални, социални и исторически причини. Основни причини за възникналото разделение са:

  • Приобщаване на езичници към християнството (при запазване на езическите обичаи), при юдаизма не се допуска. Този процес превръща християнството от етническа в универсална религия;
  • Еврейската служба Баркат Ха Миним (проклятието над сектантите), която принуждавала сектантските групи, включително християните, да напускат синагогите и да водят самостоятелен духовен живот със свои храмове за поклонение и проповядване;
  • Християните постепенно започват да обвиняват за богоубийството не римляните, а евреите; За да не бъдем обвинени в антисемитизъм поясняваме, че в този исторически момент на политическата карта съществува Римска империя. Както Господ Иисус Христос е юдеин по произход, така и тези които са поискали неговата смърт са такива, римската администрация изпълнява присъдата, спазвайки собствените си разбирания за върховенство на закона. Разграничаваме се от последвалите ги исторически събития и последици и обсъждаме темата само и единствено в религиозен аспект.
  • Първото еврейско въстание, в което християните отказват да се включат, като много от тях се изселват от Йерусалим в Антиохия;
  • Теодицеята при християните, които споделяли мнението, че Бог е наказал юдеите с разрушаване на Йерусалимския храм за това, че не приели Христос;
  • Освобождаването от фиск юдае на християните от император Нерва формално признава християнството и юдаизма за отделни религии; но юдаизмът продължил да се ползва със статут на призната религия, докато християнството изпаднало извън закона като секта и започнали християнските гонения; Fiscus Judaicus или Еврейския данък е наложен на евреите в Римската империя след разрушаването на Втория храм в Йерусалим през 70 г. в полза на Храма (почитането) на Юпитер Капитолийски в Рим.1
  • По време на Второто еврейско въстание равинът Акива бен Йосеф официално обявява Симон Бар Кохба за Месия, което не се приема от християнството.2
  • 1. Атали, Жак. Евреите, светът и парите, стр. 86-93. Рива, 2009.
  • 2. Уайлен, Стивън. Евреите по времето на Исус, стр. 296 – 299. ИК „Витлеем“, 2007.